mediis de beste zorg voor elkaar

Mediis logo

Mediis Zorg

Welkom Wij zijn open

Wat is OPEN?
OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg is gestart. OPEN ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het doel is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Meer informatie over MedMij vindt u op medmij.nl/zorgaanbieders/.

Online inzage in het H-EPD
De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Wat kan online inzage opleveren?
Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en uw relatie met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: open-eerstelijn.nl/artikelen/

Beter begrip 
We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat u de informatie in de P-regel of bij de onderzoeksuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is. 

Hoe ziet het OPEN-programma eruit?
OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door uw patiënten aan te kunnen bieden. Als Mediis helpen wij u bij het realiseren ervan door informatie, scholing, ondersteuning en communicatiematerialen. OPEN ontwikkelde hiervoor 5 modules:
 • De verplichte basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt’.
 • Vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
 • Vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie uitwisseling’.
 • Vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.
 • Vervolgmodule ‘Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers’.

Onze ambitie
Ons uiteindelijke doel is dat alle huisartsen in onze regio voor de wettelijke verplichting per 1 juli 2020 online inzage kunnen aanbieden. Ook streven we ernaar dat minimaal 40% van de patiënten er gebruik van gaat maken. Veertig procent klinkt misschien veel, maar in de praktijk is gebleken dat dit mogelijk is. Omdat verandering van het werkproces, het stimuleren van het gebruik door de patiënt en scholing tijd kosten, ontvangt u als individuele huisartsenpraktijk een financiële vergoeding voor deze inspanningen. Hiervoor wordt een NZa-beleidsregel gepubliceerd. 

Privacyverklaring

Verantwoordelijke
Mediis (verder te noemen: de Verantwoordelijke) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Verantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Verantwoordelijke is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken.

Persoonsgegevens
De Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Tevens verwerkt de Verantwoordelijke gegevens over de gezondheid in de zin van artikel 4, sub 15, van de AVG. Gegevens over de gezondheid zijn alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon.

De Verantwoordelijke houdt in een intern informatiesysteem bij. Daarbij registreert de Verantwoordelijke de naam, het (e-mail)adres, het telefoonnummer en de geboortedatum van de patiënt om deze in te schrijven voor deelname aan een cursus.

Grondslag van de verwerking
De Verantwoordelijke moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken nadat de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG)

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de Verantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld versleuteld opgeslagen in het informatiesysteem en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor wordt een op naam gesteld toegangsaccount gebruikt waarbij het informatiesysteem deze toegang vastlegt in een afgeschermd logboek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Verantwoordelijke is verplicht op grond van artikel 454 lid 3 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw persoonsgegevens gedurende vijftien jaren te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Uw privacyrechten
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG, artikel 456 WGBO). De Verantwoordelijke behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG, artikel 455, lid 1, WGBO).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Verantwoordelijke van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Mediis
Büchnerweg 1
2803 GR Gouda

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders (de leden van de ROHMH) toezicht op het bestuur en de directie van de onderneming (de BV).
Basis hiervoor zijn onder meer de statuten, algemene wettelijke regels en de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NTVZ). Daarbij kijkt de RvC zowel naar het zakelijk belang van de BV als naar zijn maatschappelijk belang (voor cliënten, medewerkers en anderen).

Klikt u hier om de visie op toezicht van de RvC te lezen.

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

Leden van de RvC:
Ruud Snoeker (voorzitter)
Herman Groothuis
Paulien van Hessen

 

 

Wij hebben op dit moment meerdere vacatures voor POH GGZ;
 
POH GGZ (16 – 32 uur)

­